หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


         เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อมุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการจัดการธุรกิจเกษตร โดยเน้นสร้างความชำนาญในการวิเคราะห์และตัดสินใจภายใต้กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยหลักบรรษัทภิบาลและธรรมาภิบาล และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้

 ข่าวกิจกรรมหลักสูตรธุรกิจเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ทัศนศึกษาดูงาน บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด   
   
 
ประเพณีรับน้องขึ้นดอย 2557   
   
 
เสวนาวิชาการธุรกิจเกษตร ภายใต้หัวข้อ "ธุรกิจเกษตรไทย ไปอย่างไรไม่ตกขบวน" ณ ห้องประชุมสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่   
   
 
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหารและธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 3   
   
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557   
   
 
โครงการทัศนศึกษาดูงานด้านธุรกิจเกษตร   
   

ข่าวสารทั่วไป
 
ประกาศรับสมัครงาน สาขาวิชาธุรกิจเกษตร ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา   
   
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Copula Function   
   
 
พิธีมุทิตาจิต รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ และผศ.ศรัณย์ อารยะรังสฤษฎ์    
   
 
ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงษ์ เป็น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร   
   
 
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขาเกษตร ประจำปีการศึกษา 2556   
   

จดหมายข่าว
 
จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 11 ธ.ค.57   
   
 
จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 28 พ.ย.57   
   
 
จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ปักษ์แรก เดือนพฤศจิกายน 2557   
   
 
จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปักษ์หลัง เดือนตุลาคม 2557   
   
 
จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์ ปักษ์แรก เดือนตุลาคม 2557   
   
 
 
ธุรกิจเกษตรที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ “ธุรกิจภาคเหนือ”
       เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 ในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 “วิถีวิจัยตามรอยพระยุคลบาท”ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การวิจัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ....

 


  หนังสือขอรับรองตนเอง เพื่อประกอบการเข้าร่วมปฐมนิเทศและการดูงาน (สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2) 
  เอกสารชี้แจงกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่รหัส 57 (รอบที่ 1) 
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาธุรกิจเกษตร  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจเกษตร ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2)  
  กำหนดการลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาปริญญาโทธุรกิจเกษตร รหัส 56
  กำหนดการอบรมปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาธุรกิจเกษตร ประจำปีการศึกษา 2556 
  ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556
  Blog และทำเนียบนักศึกษาปริญญาโท สาขา ธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ)
  เว็บบอร์ด สาขา ธุรกิจเกษตร 
  ติดต่อหลักสูตร