หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


         เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อมุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการจัดการธุรกิจเกษตร โดยเน้นสร้างความชำนาญในการวิเคราะห์และตัดสินใจภายใต้กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยหลักบรรษัทภิบาลและธรรมาภิบาล และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้

 ข่าวกิจกรรมหลักสูตรธุรกิจเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ปฐมนิเทศ 58   
   
 
โครงการทัศนศึกษาดูงานในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 6-10 มิ.ย.58   
   
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ทางสถิติ   
   
 
พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์สาขาวิชาธุรกิจเกษตร ประจำปี 2558   
   
 
ทัศนศึกษาดูงาน ภัทรฟาร์มช้าง   
   
 
ทัศนศึกษาดูงาน ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่   
   

ข่าวสารทั่วไป
 
งานเลี้ยงต้อนรับบัณฑิตใหม่ รุ่นที่ 49 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร   
   
 
ประกาศรับสมัครงาน สาขาวิชาธุรกิจเกษตร ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา   
   
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Copula Function   
   
 
พิธีมุทิตาจิต รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ และผศ.ศรัณย์ อารยะรังสฤษฎ์    
   
 
ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงษ์ เป็น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร   
   
 
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขาเกษตร ประจำปีการศึกษา 2556   
   

จดหมายข่าว
 
จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 11 ธ.ค.57   
   
 
จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 28 พ.ย.57   
   
 
จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ปักษ์แรก เดือนพฤศจิกายน 2557   
   
 
จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปักษ์หลัง เดือนตุลาคม 2557   
   
 
จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์ ปักษ์แรก เดือนตุลาคม 2557   
   
 
 
ธุรกิจเกษตรที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ “ธุรกิจภาคเหนือ”
       เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 ในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 “วิถีวิจัยตามรอยพระยุคลบาท”ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การวิจัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ....

 


  ชี้แจงกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 58
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับป.โท สาขาวิชาธุรกิจเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 3)  
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับป.โท สาขาวิชาธุรกิจเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2) 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับป.โท สาขาวิชาธุรกิจเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1) 
  Blog และทำเนียบนักศึกษาปริญญาโท สาขา ธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ)
  เว็บบอร์ด สาขา ธุรกิจเกษตร 
  ติดต่อหลักสูตร