หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


         เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อมุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการจัดการธุรกิจเกษตร โดยเน้นสร้างความชำนาญในการวิเคราะห์และตัดสินใจภายใต้กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยหลักบรรษัทภิบาลและธรรมาภิบาล และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้

 ข่าวกิจกรรมหลักสูตรธุรกิจเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
การบรรยายพิเศษ "The Diagnosis and Application of Innovation DNA for Agribusiness"   
   
 
การบรรยายพิเศษ "การพัฒนา supply chain management system ด้วยการสร้างความรู้แบบมีส่วนร่วม"   
   
 
การพัฒนาแนวคิดการทำวิจัยสาขาวิชาธุรกิจเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558   
   
 
ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2558   
   
 
โครงการทัศนศึกษาดูงานในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 6-10 มิ.ย.58   
   
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ทางสถิติ   
   

ข่าวสารทั่วไป
 
งานเลี้ยงต้อนรับบัณฑิตใหม่ รุ่นที่ 49 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร   
   
 
ประกาศรับสมัครงาน สาขาวิชาธุรกิจเกษตร ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา   
   
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Copula Function   
   
 
พิธีมุทิตาจิต รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ และผศ.ศรัณย์ อารยะรังสฤษฎ์    
   
 
ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงษ์ เป็น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร   
   
 
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขาเกษตร ประจำปีการศึกษา 2556   
   

จดหมายข่าว
 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 22 ปักษ์หลัง เดือน ส.ค. 58   
   
 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 21 ปักษ์แรก เดือน ส.ค. 58   
   
 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 20 ปักษ์หลัง เดือน ก.ค. 58   
   
 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 19 ปักษ์แรก เดือน ก.ค. 58   
   
 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 18 ปักษ์หลัง เดือน มิ.ย. 58   
   
 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 17 ปักษ์แรก เดือน มิ.ย. 58   
   
 
 
ธุรกิจเกษตรที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ “ธุรกิจภาคเหนือ”
       เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 ในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 “วิถีวิจัยตามรอยพระยุคลบาท”ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การวิจัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ....