หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ)
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อมุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการจัดการธุรกิจเกษตร โดยเน้นสร้างความชำนาญในการวิเคราะห์และตัดสินใจภายใต้กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยหลักบรรษัทภิบาลและธรรมาภิบาล และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ข่าวกิจกรรมหลักสูตรธุรกิจเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงษ์ เป็น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร   
   
 
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขาเกษตร ประจำปีการศึกษา 2556   
   
 
โครงการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศด้านธุรกิจเกษตร ปีการศึกษา 2556   
   
 
โครงการการฝึกอบรมการเขียนแผนพัฒนาธุรกิจ   
   
 
พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์สาขาวิชาธุรกิจเกษตร ประจำปี 2557   
   
 
การทัศนศึกษาดูงาน นอกสถานที่ ในกระบวนวิชา 368711 (การจัดการธุรกิจเกษตรขนาดเล็กและธุรกิจชุมชน)   
   

ข่าวสารทั่วไป
 
ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงษ์ เป็น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร   
   
 
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขาเกษตร ประจำปีการศึกษา 2556   
   
 
 
ธุรกิจเกษตรที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ “ธุรกิจภาคเหนือ”
       เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 ในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 “วิถีวิจัยตามรอยพระยุคลบาท”ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การวิจัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ....

 


  หนังสือขอรับรองตนเอง เพื่อประกอบการเข้าร่วมปฐมนิเทศและการดูงาน (สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2) 
  เอกสารชี้แจงกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่รหัส 57 (รอบที่ 1) 
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาธุรกิจเกษตร  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจเกษตร ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2)  
  กำหนดการลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาปริญญาโทธุรกิจเกษตร รหัส 56
  กำหนดการอบรมปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาธุรกิจเกษตร ประจำปีการศึกษา 2556 
  ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556
  Blog และทำเนียบนักศึกษาปริญญาโท สาขา ธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ)
  เว็บบอร์ด สาขา ธุรกิจเกษตร 
  ติดต่อหลักสูตร