หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ)
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อมุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการจัดการธุรกิจเกษตร โดยเน้นสร้างความชำนาญในการวิเคราะห์และตัดสินใจภายใต้กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยหลักบรรษัทภิบาลและธรรมาภิบาล และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ข่าวกิจกรรมหลักสูตรธุรกิจเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
การทัศนศึกษาดูงาน นอกสถานที่ ในกระบวนวิชา 368711 (การจัดการธุรกิจเกษตรขนาดเล็กและธุรกิจชุมชน)   
   
 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาธุรกิจเกษตร   
   
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เข้าเรียนต่อสาขาวิชาธุรกิจเกษตร ปี 2557 รอบที่ 1   
   
 
เดินสายประชาสัมพันธ์ (Road Show) หลักสูตร ฯ    
   
 
โครงการเสวนาธุรกิจเกษตร   
   
 
การทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศประจำปีการศึกษา 2555   
   
 
 
ธุรกิจเกษตรที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ “ธุรกิจภาคเหนือ”
       เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 ในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 “วิถีวิจัยตามรอยพระยุคลบาท”ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การวิจัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ....

 


  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาธุรกิจเกษตร  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาธุรกิจเกษตร ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ( รอบที่1 ) 
  กำหนดการลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาปริญญาโทธุรกิจเกษตร รหัส 56
  กำหนดการอบรมปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาธุรกิจเกษตร ประจำปีการศึกษา 2556 
  ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556
  Blog และทำเนียบนักศึกษาปริญญาโท สาขา ธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ)
  เว็บบอร์ด สาขา ธุรกิจเกษตร 
  ติดต่อหลักสูตร